JuH > exhibition > 'a ghIH

'utmo', Dujvam waw' nuq wov scenery complementary?

qaStaHvIS laH renewable HoS law' pa', jIHDaq So'meH solar 'ej compared SuS application widely, 'ej 'ej corresponds pv je moj HoS SuS HoS je currently 'ach chaq development prospects chu' HoS cham, vaj qaStaHvIS veng road wov engineering pa' lo' scenery cha' mut chu' HoS cham lo' complementary Street , poStaHvIS je scenery complementary ghIq nob cha' mut vI HoS lo' mataHmeH 'utmo' Dujvam ghaj Street.

waw' scenery complementary wov 'utmo' Dujvam 'utmo' Dujvam lo' solar 'ej, SuS HoS, wa'DIch paQDI'norgh luchenmoHmeH Hoch, chaH laH "inexhaustible, inexhaustible", scenery complementary wov nI' yIn laH wIj; wej nIS cha'DIch SuS-solar complementary Street jatlhtaH lutu'lu'bej Hap 'u', lo' lup, wire, wej bImejnIS vaj ngeD jom, Qo' 'Iq Human 'ej Hap 'u' jo yIlo', SuS-solar hybrid Street jatlhtaH 'ay' reduce.


DevvIpghach 'oH potlh neH Daj qem HoS utilization scenery widely distributed complementary wov, ghomHa', scenery complementary ta' widely lo' wov, ghaH QeD development je lighting malja''e', SuS solar Streetlight manufacturers 'ej Sach cham, scenery complementary wov DanoHmeH QaQ 'utmo' Dujvam, lo'.


product mem
maHvaD contact

email: aaron89@sina.com


zip ghap ngoq: 225651 Post

tel:86-514-84216369

86-13773313810

nav: 86-514-84212540